Zümreler

Zümreler

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Türk Edebiyatı Dersinin Amacı

 Bu program; öğrencilere başta sanat metinleri olmak üzere, her türlü metni zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım, anlam, yorum, gelenek, metin ve yazar/şair bakımlarından çözümleme becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı, güzel sanat eserinden anlayarak ve onunla bütünleşerek zevklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 

Dil ve Anlatım Dersinin Amacı

 Bu derste öğrencilerin Türkçenin ifade gücü ve imkânlarını; dinleme, konuşma, okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirerek anlamaları ve programda yer alan ünitelerde sıralanan kazanımlar, verilen etkinlikler ve açıklamalar doğrultusunda Türkçeyi kullanma becerilerini olgunlaştırmaları, bu dille bireysel ve toplumsal düzeylerde kültür zenginliklerinin bilincine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

KÜLTÜREL KULÜPLER :

Kültür Edebiyat Kulübü

Kariyer odaklı gelişim merkezinin yönlendirmesi sonucu oluşturulan Kültür Edebiyat Kulübü, öğrencileri kültürel değerlerle buluşturacak paylaşımcı, katılımcı, yaratıcı bir ortama; pozitif bilgilerle oluşturulmuş kültürel altyapının genç beyinlerde oluşmasına katkı sağlayarak öğrencinin kendini tanımasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Kültür ve Edebiyat Kulübü bu keşfin hızlanmasına yardım etmekte ve çok yönlü olarak, hayal gücünü kullanarak öğrenciyi tekdüzelikten kurtarmaktadır. Öğrencilerin içlerindeki yaratıcılığı, potansiyellerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkararak üreticilik güçlerini onlara göstermeyi; tartışabilme, katılımcılık, yorum yapabilme, ortak hareket edebilme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı da hedeflemektedir.

Bu amaçlara ulaşmak için; yaratıcı yazarlık atölyeleri, hayal atölyeleri, ortakça belirlenen konular üzerinde beyin fırtınası etkinlikleri, tiyatro-drama etkinlikleri, karşılaştırmalı edebiyat etkinlikleri, kitap tanıtımları ve eleştirileri, sergi ve müze ziyaretleri, söyleşi, seminer, konferans etkinlikleri, topluluğa karşı sunum, demeç ve konuşma uygulamaları ile Türkçenin doğru kullanımı, hitabet ve diksiyon etkinlikleri, öykü, şiir, makale yarışmaları vs. etkinlikler yapılmaktadır.

Yaratıcı Yazarlık Kulübü

 Yaratıcı yazarlık, yazma yeteneğini geliştirme çalışmasıdır. Her sınıf düzeyinde belli bir programla uygulanmaktadır. Öğrencilerin yaratıcılık düzeyi, bütün anlamları dil olanakları içinde yaratabilme yetisiyle ölçülmektedir.
Temel yazım ve kurmaca teknikleri hakkında bilgi düzeyini yükseltmek, kurmaca Edebiyat yapıtlarının nasıl üretildiği konusunda bilgiler aktarmak, kurmaca metinde zamanın kullanımı, mekânın işlevi, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün yapılandırılması, klâsik ve modernist anlatım biçimleri, edebi türler, dramatik gerilimin oluşturulması gibi, yazma tekniğine ilişkin konuları yetkin örnekler üzerinde tartışmak, Edebiyatın insan yaratıcılığı ile ilişkisini irdelemek, öğrencilerin kendi kurmaca metinlerini yazarken yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmeleri için yol göstermek ve iç görü kazanmalarına yardımcı olmak gibi birçok amaçla oluşturulan kulüptür.

 

ŞİİR DİNLETİSİ

 Kültür edebiyat kulübü öğrencileri ve Edebiyat zümresi, geleneksel olarak tüm şubelerinde belirlenen belirli bir konsept doğrultusunda, usta şairlerin dimağından dökülmüş dizelere hayat vermektedir. Özenle hazırlanan bu gösteriye, tüm öğrenci ve velilerimizin katılımı sağlanmaktadır.

 

MÜNAZARA ŞENLİĞİ

 Her fırsatta öğrencilerin kendilerini ifade etmesine olanak sağlayan Üsküdar Arme Kolejleri, farklı görüşe saygı, görüşünü savunabilme cesareti, özgüven aşılama gibi birçok kişisel gelişim envanterini içerisinde bulunduran, münazara yarışmalarını şenlik havasında düzenlemektedir.

 

MATEMATİK

Evrensel bir dil olan Matematik; mantıksal düşünme yeteneğini geliştiren, olayları analiz etmeyi sağlayan, sayılar ve geometrik şekillerden oluşan düşünce ve problem çözme sistemidir.
Neden Matematik öğreniyoruz? Matematik sayesinde öğrenciler, karşılaştıkları problemlerde araştırma yaparak, durumları değerlendirip doğru çözüm yollarına ulaşabilir. Özeleştirme ve genelleştirme yapabilir, neden sonuç ilişkileri kurarak içinde yaşadığı çevreyi daha iyi algılayabilir.
Öğretmenlerimizin önceliği Matematiği sevdirerek, hayatta karşılaşabileceği problemlerin üstesinden gelebilecek bireyler yetiştirmektir.
Sürekli değişim içinde olan dünyamızda, Matematiği anlayan ve Matematiği yapabilen öğrencilerin geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olacaktır.

AMAÇLARIMIZ

 • Öğrencilere Matematiksel kavramları, kullanılan sembol ve terimleri öğretmek ve bunlar arasındaki ilişkiyi kurdurabilmek,

•Öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirerek, bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullandırabilmek,

•Öğrencilere, Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazandırabilmek,

•Öğrencilere; analiz etme, mantıksal tüm dengelim ve tümevarım ile çıkarımlar yaptırabilmek,

•Matematiksel düşünceleri mantıklı bir şekilde açıklamak ve ifade etmelerini sağlamak,

•Öğrencilere, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerileri kazandırabilmek,

•Araştırma yapan, bilgiyi üreten ve kullanan bireyler yetiştirmek,

•Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlayıp, başarılı olmalarını sağlayabilmektir.

 

HEDEFLERİMİZ

 •Çeşitli öğretim dallarına ayrılacak olan öğrencilere, alanlarında yardımcı olacak Matematik bilgi birikimini kazandırmak,

•Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek,

•Problem çözebilme,

•Analiz etme,

•Analitik düşünme yeteneğini kazandırmak ve geliştirmek,

•Matematik problemlerinin birden fazla çözüm yolunun olabileceğini göstererek, farklılıklara karşı hoşgörülü olabilen, YGS ve LYS sınavlarında veya öğrenimini devam ettirmek amaçlı girecekleri tüm sınavlarda yüksek bir matematik performansı gösterebilen, araştırma yapan, bilgiyi üreten ve kullanan, öz disipline sahip bireyler yetiştirmektir.

 

ÇALIŞMALARIMIZ

 •Konularımız MEB müfredatına uygun tüm sınıf düzeylerinde işlenmektedir.

•Müfredattaki tüm kazanımlar incelenip, çıkarımlar yapılarak akıllı tahta içerikleri ve soru havuzları oluşturulmuştur.

•MEB müfredatına uygun hazırlanan akıllı tahta içerikleri öğrencinin bulunduğu lise ve gruba göre farklılık göstermektedir.

•Öğretmen için kılavuz görevi görmektedir.

•Ders işlenişinde akıllı tahtanın yanında konunun pekiştirilmesini sağlamak amaçlı, farklı türde daha fazla örnek çözülmektedir.

•Öğrencilerimizin girdikleri tüm sınavların soruları, oluşturulan soru havuzundan zümre koordinatörü tarafından seçilir ve uygulanır.

 

FİZİK

Zümremizin amacı; Fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, Fizik-Teknoloji-Toplum ve Çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen, kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve davranışlar geliştiren, seçeceği meslekteki alanında kendisi için gerekli temel Fizik bilgilerine sahip bireyler yetiştirmektir.

Öğretim Programı

9. ve 10. Sınıfları kapsayan Fizik dersi öğretim programı, Fizik bilimi içinde yer alan temel kavramları içermektedir. Bu programın kapsamında öğrencilerin Fizik bilimi ile ilgili kavramsal ve işlemsel bilgiyi edinerek bilgi ve becerilerini çeşitli ve yeni durumlara uygulayabilmesi hedeflenmektedir.
11 ve 12. Sınıf Fizik dersi öğretim programı aynı kavramları daha derinlemesine, diğer fizik kavramları ile ilişkilendirerek işlemektedir. Çünkü bu programın amacı öğrencileri üniversiteye veya Fizik bilimi ile ilişkili olarak yapılacak bir kariyer seçimine hazırlamaktır. Dolayısıyla 11. ve 12. Sınıflarda öğrencilerin Fiziği öğrenmesinin yanında, Fizikle ilgili bir alanda öğrenimlerini sürdürebilmeleri için zemin oluşturulmaktadır.

Proje Çalışmaları

Öğrenciler yıl içinde araştırıp geliştirdikleri projelerle, Yurt içi ve Yurt dışı proje çalışmalarına BARGEM birimi ile işbirliği yaparak katılırlar.

 Müfredat Gezileri

Görerek, yaşayarak yerinde öğrenmenin etkili olduğunu düşünen zümremiz, her yıl müfredat kazanımları doğrultusunda gezi rotasını plânlamaktadır.

Dergi Çalışmaları

Kampüslerimizdeki öğrencilerin birbirleriyle iletişimlerini güçlendirmek, takım çalışmasına yatkınlıklarını artırmak, araştırma yapmak ve öz güvenlerini artırmak adına, ağırlıklı olarak Fizik sonrasında diğer temel bilimleri içine alacak biçimde, yılda 2 kez Moment adlı dergi çıkartmaktayız.

 

KİMYA

Öğrencilerin ilköğretimde aldıkları temel Fen eğitimini, daha üst seviyelere çıkarmak adına 9. Sınıf Kimya dersini yaşadığımız hayatla ilişkilendirerek tanıtmaya başlarız. Kimyanın geçmişten günümüze nasıl geliştiğini öğrenen öğrenci, aynı zamanda kimyanın günlük hayatta ne kadar çok alanda kullanıldığını fark eder. Kimya sektörü hakkında fikir sahibi olması, bir sonraki sene alan seçiminde ve dolayısıyla meslek seçiminde daha bilinçli olmasını sağlar.
Öğrenmelerin büyük bir kısmı yaparak ve yaşayarak gerçekleşmeye 10. Sınıfta da devam eder ve teorik bilgileri pratiğe dönüştürme yolunda öğrenci büyük adımlar atar. Aktif laboratuvar kullanımı öğrencinin hem el becerilerini, hem de analitik düşünme yeteneğini geliştirerek bilime dair ilgi ve bilgisini artırır. Bilgi temellerini ilk iki senede atan öğrenci 11. Sınıfta daha üst bilişsel düzeye ulaşır. Pratik bilgilerini teorik anlamda oldukça geliştirerek hesaplama becerileri kazanır. Konular arasında bağlantı kurma yeteneğini geliştirir. Zengin içerikli ve sıkça uygulanan sınavlar sayesinde birçok soru çeşidi çözebilir hale gelir.
Hem pratik hem teorik anlamda kendini oldukça geliştirmiş olan öğrenci, 12. Sınıfta çalışmalarının meyvesini almak üzere üniversite hazırlığının son safhasına iç rahatlığı ile hazır bir şekilde gelir. Kimyaya dair zengin bilgi birikimine sahip olan öğrenci, bu sene zamanını bolca soru çözmeye ayırır. Böylece ortaokulda Kimya hakkında sınırlı bilgiye sahip öğrenci, üniversite seviyesine oldukça donanımlı ve iddialı bir aday haline gelmiş olur.

 

BİYOLOJİ

Biyoloji,“Yaşam Bilimi” anlamına gelmektedir.
İnsan genom projesinin tamamlandığı, HIV virüsünün tanımlandığı, klonlama çalışmalarının ve kök hücre çalışmalarının yapıldığı günümüzde, Biyoloji bilimi altın çağını yaşamaktadır. Biz bu altın çağda “Yaşam Boyu Bilim” öğrenmeye istekli, mutlu bireyler yetiştirmenin sorumluluğunu duymaktayız.

Bu sorumluluk dahilinde;

 • Biyoloji bilimine ait temel teori, kavram ve uygulamalarla ilgili yeterli bilgiye sahip,

•Doğadaki Biyolojik olayları yorumlayabilen,

•Biyolojiyle ilgili kazandığı bilgi ve anlayışları hayatına uyarlayabilen,problem çözebilen,bilimsel tartışmalara eleştirel yaklaşabilen ve fikir beyan edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

 Hedefimize ulaşma yolunda öğretmenlerimiz tarafından;

 •Öncelikle öğrencinin dersi sevmesinin, öğretmeni sevmesinden geçtiği dikkate alınarak, etkili iletişim kurulmaktadır.

•Ders işlenişinde yakından-uzağa, somuttan- soyuta ilkesine uyulmaktadır.

•Öğrencinin konuyu günlük hayatla ilişkilendirmesini sağlayacak örnekler üzerinde durularak, bilgiyi hayata uyarlaması sağlanmaktadır.

•Dersin işlenişinde Biyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi üzerinde durularak, öğrencinin bilimi bir bütün olarak algılayabilmesi sağlanmaktadır.

•Derslerde anlatımın yanı sıra soru-cevap ve tartışma yöntemleriyle, öğrencinin sorgulama becerileri geliştirilmekte ve öğrenci merkezli bir çalışma yürütülmektedir.

•Konu ile ilgili araştırma- analiz yapma ve değerlendirme, sonuçları arkadaşlarıyla paylaşma fırsatı verilerek öğrencinin sunum, araştırma, yorumlama, problem çözebilme kabiliyetleri geliştirilmektedir.

•Yapılan HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı), NÖS (Ne Kadar Öğrendim), DDS (Dönem Sonu Değerlendirme Sınavı) ve yazılı sınavların analizleri incelenmekte, öğrencinin seviyesi ve hazır bulunuşluğu dikkate alınarak ders işlenmektedir.

•Hafta içi ve hafta sonu etütlerinde ders tekrarları ve soru çözümleri ile öğrencilerin kazanım eksikleri giderilmektedir.

•Müfredat dahilinde, öğrencilerin aktif olarak rol aldığı deney çalışmaları yapılmaktadır.

•3D animasyonlar ile konu tekrarları yapılarak, öğrencinin konuyu görsel hafızasına kaydetmesi ve kalıcı hale getirmesi sağlanmaktadır.

•Müfredat gezileriyle, öğrencinin yerinde inceleme yaparak, konuyu somutlaştırması ve yaşayarak öğrenmesi sağlanmaktadır.

•Yurtiçi- yurtdışı projelerle öğrencinin sorumluluk, özgüven ve iletişim becerileri geliştirilmektedir.

•9. Sınıftan başlamak üzere, 11. ve 12. Sınıflarda daha yoğun olarak YGS-LYS çalışmaları yapılmakta ve öğrenciler üniversiteye giriş sınavına hazırlanmaktadır.

•Öğrencilerin bireysel farklılıkları, ilgileri ve yetenekleri göz önünde bulundurularak rehberlik yapılmaktadır.

 

TARİH

Bölüm olarak öğrencilerimizle geçmişe yolculuk yapmak ve bu yolculuktan Tarih bilincine sahip olarak dönmek, olayları analitik bir bakış açısı ile yorumlayabilmek en önemli hedefimizdir.

 Bunun yanında;

-Toplumsal değer kazandırmak,
-Kültür aktarımında bulunmak,
-Geçmişi ve bugünü anlamak,
-Tarihle ilgili temel kavramları öğretmek,
-Kimlik gelişimine katkıda bulunmak,
 

Tarih toplumların, milletlerin ortak bir değer, gelecek ve ülkü ile yaşamasında yegâne birleştirici güçtür. Bu bilince sahip nesiller yetiştirmek Tarih öğretmenlerinin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

 

YIL İÇİNDE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

 

TYT- YKS Hazırlıkları

12. Sınıflarda Seçmeli Tarih dersinde TYT-YKS hızlandırmaları yapılır. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine ağırlıklı ödevler YKS soru bankalarından verilir. Çıkmış sorular tüm sınıf düzeylerinde konulara geldikçe çözülür. Yapılan deneme sınavları sonuçlarına göre, eksik kazanımları olan öğrenciler tespit edilerek etüde davet edilir.

 

Gezilerimiz

Tarih bölümü olarak her yıl şehir içi ve şehir dışı olmak üzere geziler yapılmaktadır.
Şehir içi gezilerimiz kademe kazanımlarına göre müfredat gezisi olarak yapılmaktadır.

9. Sınıflar- İlk Çağ Uygarlıkları konusuna paralel Arkeoloji Müzesi.
10.Sınıflar- Osmanlı Tarihi konusuna paralel Topkapı Sarayı Müzesi.
11.Sınıflar- İnkılâp Tarihi konusuna paralel Harbiye Askeri Müzesi.
Şehir dışı gezilerimizde, öğrencilere kazandırılacak hedeflere yönelik plânlama yapılmaktadır.


Ders Anlatımı

Milli Eğitim müfredatı esas alınır. Derse giren öğretmenlerimizin akademik çalışmalarıyla hazırlanan Akıllı Defterler ile ders içerikleri oluşturulur. Ders işleyişinde öğrencilerin etkin katılımı önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencilerin ders çerisinde sürekli dinleyen değil, aktif olarak katılım gösteren bir ders ortamı oluşturulur.  İşlenen konu ile ilgili mutlaka ÖSYM tarafından hazırlanan kurum sınavlarında çıkmış sorular çözdürülür. Ders sonunda mutlaka soru-cevap ve kısa tekrara yer bırakılır.


 

 

Kullanılan Materyaller

Ders içinde Akıllı tahta, Akıllı defter, kavram haritaları, yaprak testler, fotoğraf, belgeseller ve soru bankaları kullanılmaktadır.

Ödev Konularımız ve Ödevler

Ödevlerimizde amacımız; öğrencilerde kalıcı bilgi sağlamaktır. Bu hedefle öğrencilere yaparak öğrenme yöntemi uygulanmaktadır. Öğrencilere bu nedenle sergi, sunum ve panolarda kullanılmak üzere maket, üç boyutlu çalışma ya da öğrenci röportajları verilmektedir.

Yazılı Sınavlarımız
Sınavlarda konunun uygunluğuna yönelik her soru tipine (çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurma, klasik kısa cevaplı) yer verilir. Öğrencilerin her türlü soru tipine hâkim olması ve bireysel öğrenme farklılıklarının soru tiplerindeki çeşitlilik ile kapsamlı bir şekilde ölçülmesi amaçlanmaktadır.Sınavlar tüm şubelerde aynı anda, aynı sınav kâğıtları ile uygulanmaktadır.

 

COĞRAFYA

Üsküdar Arme Koleji Coğrafya Bölümü, deneyim sahibi öğretmenlerden oluşmaktadır. Bölümümüzün amacı; yakın çevresinin farkında olan, dünyayı sorgulayan, araştırma ve geliştirmeyi hayatına katmış, projeler üretebilen bireyler yetiştirmektir. Geziler düzenleyerek ve akıllı tahta teknolojisini kullanarak hedefimizi belirlemekteyiz. Bunun yanında çocuklarımızın hayatlarını şekillendirecek, hayal ettikleri üniversitelere yerleştirmek de başlıca amaçlarımızdandır. MEB kitapları, soru bankaları, yaprak testler, konu anlatımlı kitaplar ile zümre öğretmenlerimiz tarafından her yıl güncellenen ve yenilenen ELFİ akıllı defterler, kullandığımız başlıca kaynaklardır. Öğrenciyi merkeze alan, bilgiye ulaşmada öğrencileri etkin hale getiren bir eğitim anlayışı ile derslerimizi yürütmekteyiz. Bu amaçla anlatım yönteminin yanında soru cevap yöntemi, yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi de, kullanmakta olduğumuz öğretim tekniklerindendir. 9. ve 10. Sınıflarımızda derslerimizi etüt çalışmaları ve 3D laboratuarlarında video gösterimleri ile desteklerken 11. ve 12. Sınıflarımızda müfredat ders anlatımlarımızın yanında, ayrıca üniversiteye hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

 

FELSEFE

Felsefe gerçeklik ve yaşam üzerine, bilim ve sanattan farklı anlayışlar geliştiren çok yönlü bir düşünme etkinliğidir. Felsefe grubu derslerinde Felsefeye, topluma, insana dair ilgi ve merak uyandırmak, özgür, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine ortam hazırlamak, okuma ve araştırmaya teşvik ederek, araştırma yapan, üretken, yaratıcı, kendine güvenen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin zihninde öncelikle kendine, yaşamına, yaşadığı topluma ve geleceğine yönelik sorular oluşturmak önemlidir. Kendini ve çevresini geliştirmeye dönüştürmeye istekli öğrencilerimiz, kendilerinin ve çevrelerinin düşünsel dünyalarında fark yaratacaktır.

Felsefe grubu zümresi, deneyimli ve yenilikçi uzman öğretmen kadrosu ile bu genel ilkeler çerçevesinde, akıllı tahta teknolojisine dayalı MEB müfredatı ile uyumlu eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürken, plânladığı geziler, yaptığı etkinlik programları, kulüp çalışmaları ve katılım sağladığı yarışmalar ile öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde aktif bir şekilde yer almasını amaçlamaktadır.

PANDEMİ DÖNEMİNE HAZIRIZ!

ANLAŞMALI KURUMLAR

Anlaşmalı olduğumuz kurumlarımıza %25 indirim uygulanmaktadır!